Toimeentulotuet

Kuntoutusraha turvaa kuntoutujan toimeentulon kuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahaa maksetaan 16-67-vuotiaille silloin kun kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai sinne tulo. Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen etuus, jota voidaan maksaa kuntoutusrahakauden päättymisen jälkeen työllistymisen tukemiseksi. Kuntoutustuki myönnetään määräaikaisesti työkyvyttömälle henkilölle, jonka työkyvyn voidaan arvioida palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. Se edellyttää, että henkilölle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Tuet maksetaan Kelasta tai työeläkelaitoksesta.

 

Vaikeasti sairaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle maksetaan ansionmenetyksestä erityishoitorahaa mm. silloin, kun hän osallistuu lapsensa sairaalan tai kuntoutuslaitoksen järjestämään hoitoon tai kuntoutukseen. Myös kotona olevat vanhemmat, opiskelijat ja yrittäjät voivat saada erityishoitorahaa.

 

Vajaakuntoinen voidaan työllistää valtion, kunnan tai yksityisen työnantajan palvelukseen enintään kahden vuoden ajaksi työnantajalle maksettavan työvoimatoimiston maksaman palkkatuen avulla.

 

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheutta­maa ansionmenetystä. Sitä maksetaan Kelasta 16–67 -vuotiaalle, joka on sairauden vuoksi työkyvytön ja on ollut työssä 3 kk ennen työkyvyttömyyttä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivää, ja kauden puolessa välissä lähetetään sairaalle tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja työeläkkeen hakemisesta. Työkyvyttömyyden edelleen jatkuessa, on mahdollista työsken­nellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa.

 

Sairauspäivärahakauden jälkeen voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, mikä edellyttää terveydentilasta johtuvaa kyvyttömyyttä hankkia toimeentuloa. Henkilöillä voi olla oikeus kahteen eri lakisääteiseen eläkkeeseen: työeläkkeeseen ja kansaneläkkeeseen, jotka yhdessä muodostavat kokonaiseläkkeen. Eläkettä voidaan täydentää vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

 

Verotuksessa voi saada invalidivähennyksen. Siihen on oikeus, jos sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta-aste on vähintään 30 %. Täyden vähennyksen saa, jos haitta-aste on 100 %. Jos veronmaksukyky on sairauden ja huomattavan suurien sairauskulujen johdosta alentunut, voidaan anoa veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Vähennyksen määrä arvioidaan henkilön ja hänen perheensä kokonaistilanteen mukaisesti.

 

Lisäksi paikallisesta sosiaalitoimistosta kuntalaiset voivat saada tukea esimerkiksi suuriin sairaala- ja lääkekustannuksiin.